Menú Principal

Agenda

D D D D D D D
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Localització

Ver

Esteu aquí

Inici

Associacionisme i voluntariat

Associacionisme

En reunir-se un grup de joves amb l'objectiu de realitzar activitats sota el denominador i interès comú, naix un moviment associatiu. Així queda recollit en la Constitució Espanyola, article 22, títol primer, "Dels drets i deures fonamentals". La creació d'una associació es determina per l'establert en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, publicada en el BOE núm. 73, de 26 de març de 2002.

Però cal tenir en compte que abans d'iniciar qualsevol gestió davant l'Administració, és necessari tenir ben clar què es vol aconseguir, quins són els objectius concrets i com dur-los a terme.

Però, Totes les associacions poden ser juvenils? No, una associació serà considerada juvenil, quan estigui constituïda d'acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març i Reial decret 397/1988, de 22 d'abril pel qual es regula la inscripció registral d'associacions juvenils, els socis de les quals tinguin edats compreses entre els 14 i 30 anys, que no estiguin sotmesos a un règim jurídic específic i desenvolupin les seves activitats dins del territori de la Comunitat Valenciana. Per a més informació consulti'ns en el CIJ.

Voluntariat

Si vèiem que l'associacionisme era una forma de participació, no podem oblidar el Voluntariat, entenent per tal el conjunt d'activitats d'interès general que, respectant els principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat democràtica, es desenvolupin per persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d'altres persones o de la col·lectivitat.

Tota persona que sigui voluntària deu reunir els següents requisits:

a) Que tinguin caràcter altruista i solidari. b) Que la seva realització sigui conseqüència d'una decisió pròpia i lliurement adoptada, i no porti causa en una obligació personal o deure jurídic. c) Que es duguin a terme de forma desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de qualsevol altra índole, sense perjudici dels incentius que legalment puguin establir-se i podent ser rescabalat de les despeses originades per l'acompliment de tal activitat. d) Que es desenvolupin a través d'organitzacions sense ànim de lucre i conformement a programes o projectes concrets.

Les associacions poden sol·licitar la seva inscripció en el Registre d'Entitats de Voluntariat de la Comunitat Valenciana, com a requisit indispensable per accedir a subvencions o per establir convenis amb les administracions públiques, per a més informació consulti'ns en el CIJ.

Català